Verhuurvoorwaarden

 

Lees in onderstaande BDV als Buckx Decor Verhuur

 

ARTIKEL 1 ; Algemeen.

1.1 In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van BDV en de verhuurvoorwaarden, preveleren de verhuurvoorwaarden.

1.2 BDV verbindt zich nader gespecificeerde zaken aan huurder in huur af te staan en huurder verbindt zich deze zaken van BDV ten gebruike in huur aan te nemen.

1.3 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende kosten te betalen.

1.4 Huurder verbindt zich het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren.

1.5 BDV blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde zaken

1.6 Iedere huurovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van beschikbaarheid.

 

ARTIKEL 2 ; de Huurperiode

2.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering.   Het verhuurde dient in zijn geheel in goede en schone staat te worden teruggeleverd.

2.2 De verschuldigde huur geldt voor een evenement van maximaal 3 dagen (veelal weekend). 

2.3 Indien de huurperiode langer is dan 3 dagen zal in overleg de bijkomende huurprijs worden afgesproken en vastgelegd.

2.4 Alle huurprijzen zijn af depot, exclusief transport.

2.5 Bij franco levering worden transportkosten zowel voor de levering als de retourzending doorberekend.

2.6 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.

2.7 Indien het gehuurde niet opgehaald kan worden door BDV op de in de huurovereenkomst overeengekomen datum is huurder aansprakelijk voor alle kosten, schade etc. die daaruit voortvloeien.

2.8 BDV behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.

2.9 In geval van (met instemming van BDV) voortduren van de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn wordt in overleg de verlengde huurprijs afgesproken en vastgelegd.

 

Artikel 3 ; Beschikbaarstelling en teruglevering

3.1 Vanaf de aanvang van de huurperiode wordt het gehuurde bij BDV beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending en bij (af)levering te keuren.

Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

3.2 BDV verzorgt het transport en de installatie slecchts indien dit uitdrukkelijk is overeen gekomen. Indien BDV het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming  goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto.s en andere te gebruiken transportmiddelen. 

Huurder is aansparakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan de goederen die zich daarop bevinden.

3.3 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren.

3.4 Indien huurder zich niet houdt aan de teruleveringsverplichting, zal hhuder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van BDV daaronder inbegrepen.